Miljö & Kvalitét

Kvalitét

I vårt fall finns två aspekter att begrunda gällande kvalité. Den ena är organisationen och den andra är våra produkter. Organisationen arbetar ständigt för att förbättra rutiner och öka kunskapsnivån. Vi är fullt övertygade om att det interna arbetet är fundamentalt och grunden till hur vi sedan fungerar och uppfattas externt. Kunden skall alltid bemötas av kunnig, ansvarsfull och serviceinriktad personal.

Produkterna ser vi kontinuerligt över för att alltid ligga i toppskicket i respektive produktgrupp. Detta gör vi genom att vara lyhörda mot våra kunders behov och önskemål samt genom regelbunden kontakt med våra leverantörer och deras kemister, för att snabbt plocka upp nya trender eller råvaror.

Miljöpolicy

Parvus vill med vår miljöpolicy uttala till interna och externa intressenter vår inriktning och ambition inom miljöområdet. Vårt miljöarbete skall utgå från våra egna och våra kunders krav och förväntningar på ständig förbättring och förebyggande av föroreningar. Genom att ständigt förbättra och utveckla våra kemtekniska produkter ur ett miljöperspektiv, medverkar vi till en långsiktig positiv miljöutveckling.

Vad gör vi för att leva upp till dessa åtaganden?

  • Bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas.
  • Att vid upphandling välja den leverantör som har bäst miljöarbete i fall två offerter är likvärdiga. Att alltid vid alla inköp ta hänsyn till produktens miljöpåverkan i framställning och användning.
  • Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet, genom att spara energi, förbättra energiutnyttjandet och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt.
  • Att öka medvetenheten bland vår personal om miljöeffekterna av deras egna konsumtion under som efter arbetstid.
  • Att källsortera avfall och ta hand om detta för återvinning eller destruktion.
  • Att alltid i största möjliga mån använda oss av det miljövänligaste alternativet vid kundbesök.
  • Att inte bara förmedla vårt miljötänkande internt utan att även öka medvetenheten externt.
  • Att alltid verka för att ständiga förbättringar för den egna verksamhetens miljöpåverkan.

Denna policy är grunden för allt miljöarbete i vår verksamhet och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga den.